Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Wilanów > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Rekrutacja 2020_8

Rekrutacja 2020_8

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
08/2020
Stanowisko
Główny księgowy
Komórka organizacyjna/Podmiot
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy
Dzielnica
Wilanów
Termin
21-05-2020
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

DYREKTOR OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W DZIELNICOWYM BIURZE FINANSÓW OŚWIATY – WILANÓW m. st. WARSZAWY


WYNIK NABORU_nr 08.2020 - Główny Księgowy

 

 NABÓR DBFO 2020-ogłoszenie-główny księgowy 08_2020 format pdf

 

Stanowisko urzędnicze:    Główny księgowy

Wymiar zatrudnienie:       1 etat

Miejsce zatrudnienia:       Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy

                                              ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa

Podstawa zatrudnienia:   umowa o pracę

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

·       bieżące rozpoznawanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych,

·       odpowiedzialność za poprawność dokumentacji finansowej i księgowej,

·       kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

·       nadzór nad dekretacją i księgowaniem dokumentów,

·       rozliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,

·       ustanowienie i monitorowanie procedur kontroli księgowań,

·       nadzorowanie i przygotowywanie deklaracji podatkowych, GUS oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych,

·       nadzorowanie i przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

·       monitorowanie zmian w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustaw podatkowych,

·       efektywna organizacja i podział pracy w podległym zespole,

·       wdrożenie polityki, narzędzi i procedur finansowo-księgowych,

·       nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w jednostce.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca na III piętrze budynku stanowiącego siedzibę DBFO Wilanów. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami i prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

·       wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, finanse),

·       min. 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego bądź stanowisku równorzędnym,

·       znajomość Polskiej Ustawy o Rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz prawa podatkowego,

·       umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych,

·       odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność, rzeczowość, postawa proaktywna

·       obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

·       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·       zdolności analityczne.

 

Wymagania pożądane:

·  wykształcenie wyższe drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych,

·  staż pracy w służbach finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, oświatowych,

·  znajomość pakietu MS Office oraz programu finansowo-księgowego QNT,

·  znajomość następujących regulacji prawnych: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej, szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,

·  sumienność, dokładność, systematyczność, skrupulatność, terminowość, spostrzegawczość,

·   umiejętność interpretacji przepisów prawa.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·  CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną  możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)

·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje1,

·  kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy2,

·  pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 4, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Główny księgowy - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (stanowiące załącznik do ogłoszenia – do pobrania na: http://dbfowilanow.waw.pl/oferty-pracy),

·  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

 

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO - Wilanów m. st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Informacje dodatkowe:

·  osoby zainteresowane pracą na stanowisku Głównego księgowego prosimy o osobiste składanie dokumentów lub za pośrednictwem poczty w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Głównego księgowego”. 

 

Dokumenty należy dostarczyć do:

Dzielnicowego Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy

ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa

 

lub drogą elektroniczną na adres:

 

biuro@dbfowilanow.waw.pl

 

w terminie do 21 maja 2020 roku.

·  dokumenty aplikacyjne złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą przyjmowane. O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data wpływu do siedziby Biura.

·  do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

 

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Załączniki:

1.  Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy

 

Do pobrania : wzór oświadczenie - format pdf. 

 

 

 

 

1.        Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie lub branży to: kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie lub podpisane oświadczenie o posiadanym wymaganym doświadczeniu zawodowym (należy przez to również rozumieć podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV) wraz z dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia (w przypadku braku informacji na zaświadczeniu/dokumencie o charakterze wykonywanej pracy). Do potwierdzania znajomości obsługi komputera: kopie certyfikatów, kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, kopie z indeksu z oceną, kopie suplementu dyplomu ukończenie szkoły wyższej.

2.         Przez staż pracy rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub zatrudnienia na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Dokumenty potwierdzające staż pracy to: kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, świadectwa lub opinie przebiegu służby mundurowej lub zaświadczenie z ZUS lub inne zaświadczenie/dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

 
 
Wprowadził Pracz Marzena 07-05-2020
Aktualizujący Pracz Marzena 18-06-2020
Zatwierdzający Pracz Marzena 18-06-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-06-2020
Liczba odwiedzin: 125
Rejestr zmian