Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Wilanów > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Rekrutacja 2019_16

Rekrutacja 2019_16

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
16/2019
Stanowisko
Pracownik ds. zamówień publicznych i planowania
Komórka organizacyjna/Podmiot
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy
Dzielnica
Wilanów
Termin
28-11-2019
Etap
Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji
Załączniki

DYREKTOR OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W DZIELNICOWYM BIURZE FINANSÓW OŚWIATY – WILANÓW m. st. WARSZAWY

Do pobrania NABÓR DBFO 2019-ogłoszenie-zamówienia publiczne 16_2019

 

Stanowisko urzędnicze:    Pracownik ds. zamówień publicznych i planowania

Wymiar zatrudnienie:       1 etat

Miejsce zatrudnienia:       Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy

                                              ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa

Podstawa zatrudnienia:   umowa o pracę

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

·       przygotowywanie i obsługa przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez obsługiwane jednostki oświatowe oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla DBFO Wilanów;

·       ewidencjonowanie i analizowanie planów zamówień publicznych placówek oświatowych, przygotowywanych przez Dyrektorów placówek;

·       przygotowywanie planu zamówień publicznych dla DBFO Wilanów na podstawie planu finansowego jednostki na dany rok budżetowy;

·       bieżąca współpraca z Dyrektorami i Kierownikami gospodarczymi jednostek oświatowych w zakresie udzielania zamówień publicznych;

·       przyjmowanie projektów umów i przekazywanie do zaopiniowania pod kątem prawnym;

·       przygotowywanie dokumentacji przetargowej;

·       przeprowadzanie okresowych analiz na podstawie przekazywanych przez Dyrektorów sprawozdań z wydatków ewidencjonowanych w jednostkowych rejestrach planów zamówień publicznych;

·       sporządzanie projektów planów dochodów i wydatków;

·       prowadzenie analizy realizacji planów finansowych, wydatków, paragrafów płacowych i pochodnych poszczególnych placówek oświatowych i DBFO;

·       przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia uchwał budżetowych m.st. Warszawy oraz uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca na III piętrze budynku stanowiącego siedzibę DBFO Wilanów. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami i prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia: zmówienia publiczne, prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość,

·         min. 4 letni staż pracy i co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku ds. zamówień publicznych,

·         obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

·         bardzo dobra znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania pożądane:

·  ukończone studia podyplomowe/ kursy/ szkolenia w zakresie zamówień publicznych,

·  staż pracy w sektorze finansów publicznych, oświaty,

·  znajomość pakietu MS Office,

·  znajomość następujących regulacji prawnych: ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych,

·  samodzielność, sumienność, dokładność, kreatywność, skrupulatność, terminowość, komunikatywność,

·  umiejętność interpretacji przepisów prawa,

·  umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·  CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną  możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)

·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje1,

·  kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy2,

·  pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 4, dla potrzeb rekrutacji na Pracownik ds. zamówień publicznych i planowania - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(stanowiące załącznik do ogłoszenia – do pobrania na: http://dbfowilanow.waw.pl/o-nas/oferty-pracy),

·  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

 

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO – Wilanów m. st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Informacje dodatkowe:

·  osoby zainteresowane pracą na stanowisku Pracownik ds. zamówień publicznych prosimy o osobiste składanie dokumentów lub za pośrednictwem poczty w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Pracownik ds. zamówień publicznych i planowania”. 

 

Dokumenty należy dostarczyć do:

Dzielnicowego Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy

ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa

 

lub drogą elektroniczną na adres:

 

biuro@dbfowilanow.waw.pl

 

w terminie do 28 listopada 2019 roku.

·  dokumenty aplikacyjne złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą przyjmowane.
O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data wpływu do siedziby Biura.

·  do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

 

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy.

 

 

 Do pobrania oświadczenie pracownika

 

 

 

 

 

 

 

1.        Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie lub branży to: kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie lub podpisane oświadczenie o posiadanym wymaganym doświadczeniu zawodowym (należy przez to również rozumieć podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV) wraz z dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia (w przypadku braku informacji na zaświadczeniu/dokumencie o charakterze wykonywanej pracy). Do potwierdzania znajomości obsługi komputera: kopie certyfikatów, kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, kopie z indeksu z oceną, kopie suplementu dyplomu ukończenie szkoły wyższej.

2.        Przez staż pracy rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub zatrudnienia na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Dokumenty potwierdzające staż pracy to: kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, świadectwa lub opinie przebiegu służby mundurowej lub zaświadczenie z ZUS lub inne zaświadczenie/dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………...

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

……………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

W związku z ubieganiem się – w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) o zatrudnienie w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy na stanowisku Pracownik ds. zamówień publicznych i planowania oświadczam, że:

·         posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

·         korzystam z pełni praw publicznych;

·         nie byłem(-am) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         posiadam obywatelstwo ……………………………………..;

 

……………………………………………………….

podpis osoby składającej oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka  4, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Pracownik ds. zamówień publicznych i planowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

                                             

                                                                             ……………………………………………………….

podpis osoby składającej oświadczenie

 

Administratorem danych osobowych podanych w Pana/Pani ofercie pracy jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa.

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik ds. zamówień publicznych i planowania.

Informujemy, że Pani/a zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie pisma na adres Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy ul. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa. Informujemy, że nie jest Pani/Pan  profilowana/y.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

 

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Dane osoby wyłonionej do zatrudnienia obejmujące imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną udostępnione na stronie internetowej: BIP Wilanów m.st. Warszawy  oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 4 w Warszawie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Pełna treść Klauzuli Informacyjnej znajduje się na stronie internetowej: http://www.dbfowilanow.waw.pl/.

 

 

 
 
Wprowadził Pracz Marzena 14-11-2019
Aktualizujący Pracz Marzena 14-11-2019
Zatwierdzający Pracz Marzena 14-11-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-11-2019
Liczba odwiedzin: 279
Rejestr zmian