Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Wilanów > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Rekrutacja 2020_4

Rekrutacja 2020_4

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
04/2020
Stanowisko
Inspektor Ochrony Danych
Komórka organizacyjna/Podmiot
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy
Dzielnica
Wilanów
Termin
06-03-2020
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 

 

Do pobrania : .WYNIK NABORU_nr 04-2020.pdf

 

 

 

DYREKTOR OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W DZIELNICOWYM BIURZE FINANSÓW OŚWIATY – WILANÓW m. st. WARSZAWY

 Do pobrania : NABÓR DBFO 2020-ogłoszenie- IOD.pdf

 

Stanowisko urzędnicze:   Inspektor Ochrony Danych

Wymiar zatrudnienie:       1 etat

Miejsce zatrudnienia:       Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy

                                              ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa

Podstawa zatrudnienia:   umowa o pracę

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

1.     pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa dla DBFO i placówek oświatowych,

2.     udzielanie wsparcia w zakresie konfiguracji i bezpieczeństwa systemów informatycznych,

3.     udzielanie wsparcia w zakresie doboru rozwiązań technicznych IT i organizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo informacji,

4.     wdrażanie rozwiązań informatycznych (IT) poprawiających bezpieczeństwo danych,

5.     udzielanie wsparcia współpracownikom i jednostkom obsługiwanym przez DBFO w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,

6.     udział w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych,

7.     nadzór nad przeprowadzanymi audytami dotyczących przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych,

8.     bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania procedur zgodnie z wymogami RODO, przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,

9.     podejmowanie działań w celu zapobiegania naruszeniom przepisów w zakresie RODO,

10. przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych,

11. identyfikacja zagrożeń dotyczących naruszeń bezpieczeństwa,

12. prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz budowanie świadomości i wiedzy pracowników DBFO oraz jednostek obsługiwanych w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,

13. rozwiązywanie bieżących problemów w obszarach dotyczących przetwarzania danych osobowych,

14. opiniowanie projektów umów i klauzul umownych oraz innych dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych,

15. opracowywanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych osobowych,

16. współpraca z organem nadzorczym.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca na III piętrze budynku stanowiącego siedzibę DBFO Wilanów. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy:

praca przy komputerze; obsługa urządzeń biurowych; prowadzenie rozmów telefonicznych; kontakt z interesantem; przemieszczanie się wewnątrz budynku, częste wyjazdy służbowe do szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez DBFO. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe,

·         min. 4 letni staż pracy,

·         doświadczenie w zawodowe na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych,

·         znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych,

·         znajomość Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),

·         obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania pożądane:

·         wykształcenie wyższe na kierunku: informatyka, prawo,

·         znajomość przepisów prawa oświatowego i administracji samorządowej,

·         znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

·         samodzielność i umiejętność organizacji pracy,

·         umiejętność skutecznej komunikacji oraz asertywności,

·         bardzo dobra znajomość arkusza Excel.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·  własnoręcznie podpisane CV,

·  własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje1,

·  kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy2,

·  pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

·  pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

·  pisemne oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·  pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 4, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Inspektor Ochrony Danych - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (stanowiące załącznik do ogłoszenia – do pobrania na: http://dbfowilanow.waw.pl/o-nas/oferty-pracy/prac-ds-ksiegowosci/ ),

·  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

 

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO – Wilanów m. st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Inspektor Ochrony Danych prosimy o osobiste składanie dokumentów lub za pośrednictwem poczty w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Inspektor Ochrony Danych”. 

Dokumenty należy dostarczyć do:

Dzielnicowego Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy

ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa

 

lub drogą elektroniczną na adres:

biuro@dbfowilanow.waw.pl

 

w terminie:  do 6 marca 2020 roku.

 

Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą przyjmowane. O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data wpływu do siedziby Biura.

Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Załączniki:

- Wzór Oświadczenia dla kandydata do pracy

 

 Do pobrania : wzór oświadczenie - IOD.pdf

 

1.        Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie lub branży to: kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie lub podpisane oświadczenie o posiadanym wymaganym doświadczeniu zawodowym (należy przez to również rozumieć podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV) wraz z dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia (w przypadku braku informacji na zaświadczeniu/dokumencie o charakterze wykonywanej pracy). Do potwierdzania znajomości obsługi komputera: kopie certyfikatów, kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, kopie z indeksu z oceną, kopie suplementu dyplomu ukończenie szkoły wyższej.

2.         Przez staż pracy rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub zatrudnienia na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Dokumenty potwierdzające staż pracy to: kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, świadectwa lub opinie przebiegu służby mundurowej lub zaświadczenie z ZUS lub inne zaświadczenie/dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

 
 
Wprowadził Pracz Marzena 19-02-2020
Aktualizujący Pracz Marzena 06-05-2020
Zatwierdzający Pracz Marzena 06-05-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-05-2020
Liczba odwiedzin: 181
Rejestr zmian