Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Wilanów > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Rekrutacja 2020_5

Rekrutacja 2020_5

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
5/2020
Stanowisko
Kierownik Działu Księgowości
Komórka organizacyjna/Podmiot
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy
Dzielnica
Wilanów
Termin
17-03-2020
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Do pobrania: Wynik naboru nr. 5/2020 - Kierownik Działu Księgowości


DYREKTOR OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W DZIELNICOWYM BIURZE FINANSÓW OŚWIATY – WILANÓW m. st. WARSZAWY

 

Do pobrania: NABÓR DBFO 2020-ogłoszenie-Kierwonik Dz. księgowości 5_2020.pdf

 

Stanowisko urzędnicze:    Kierownik Działu Księgowości

Wymiar zatrudnienie:       1 etat

Miejsce zatrudnienia:       Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy

                                              ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa

Podstawa zatrudnienia:   umowa o pracę

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontrolowanie pracy podległych pracowników,

2. Kontrolowanie składanych do realizacji dokumentów pod względem kompletności, rzetelności i formalno-rachunkowym,

3. Koordynacja i nadzór nad terminową i merytoryczną poprawnością zadań wykonywanych przez pracowników Działu księgowości w zakresie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych oraz prowadzenia rozliczeń finansowych,

4. Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań budżetowych,

5. Weryfikacja wydatków pod względem zgodności z planem,

6. Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,

7. Analiza kont rozrachunkowych (należności i zobowiązania)

8. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,

9. Dbałość o rozwój zawodowy pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom kierowanej uczestniczenia w szkoleniach,

10. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (min. placówkami oświatowymi).

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca na III piętrze budynku stanowiącego siedzibę DBFO Wilanów. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami i prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

·  wykształcenie wyższe,

·  min. 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym bądź stanowisku równorzędnym w księgowości,

·  obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

· brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania pożądane:

·  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych, finansów, rachunkowości

·  staż pracy w służbach finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, oświatowych,

·  znajomość pakietu MS Office oraz programu finansowo-księgowego QNT,

·  znajomość następujących regulacji prawnych: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej, szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,

·  sumienność, dokładność, systematyczność, skrupulatność, terminowość, spostrzegawczość,

·  umiejętność interpretacji przepisów prawa.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·  CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną  możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)

·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje1,

·  kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy2,

·  pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 4, dla potrzeb rekrutacji na Kierownik Działu Księgowości - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(stanowiące załącznik do ogłoszenia – do pobrania na: http://dbfowilanow.waw.pl/oferty-pracy),

·  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO – Wilanów m. st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Informacje dodatkowe:

·  osoby zainteresowane pracą na stanowisku Kierownik Działu Księgowości prosimy o składanie dokumentów ① osobiście bądź ②za pośrednictwem poczty w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Kierownik Działu Księgowości”. 

Dokumenty należy dostarczyć do:

Dzielnicowego Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy

ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa

 

③lub drogą elektroniczną na adres:

 

biuro@dbfowilanow.waw.pl

 

w terminie do 17 marca 2020 roku.

·  dokumenty aplikacyjne złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą przyjmowane. O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data wpływu do siedziby Biura.

·  do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

 

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy

 

 Do pobrania oświadczenie - kierownik księgowość.pdf

 

 

1.        Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie lub branży to: kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie lub podpisane oświadczenie o posiadanym wymaganym doświadczeniu zawodowym (należy przez to również rozumieć podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV) wraz z dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia (w przypadku braku informacji na zaświadczeniu/dokumencie o charakterze wykonywanej pracy). Do potwierdzania znajomości obsługi komputera: kopie certyfikatów, kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, kopie z indeksu z oceną, kopie suplementu dyplomu ukończenie szkoły wyższej.

2.        Przez staż pracy rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub zatrudnienia na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Dokumenty potwierdzające staż pracy to: kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, świadectwa lub opinie przebiegu służby mundurowej lub zaświadczenie z ZUS lub inne zaświadczenie/dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w rozumieniu Kodeksu pracy

 

 
 
Wprowadził Pracz Marzena 03-03-2020
Aktualizujący Pracz Marzena 02-07-2020
Zatwierdzający Pracz Marzena 02-07-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-07-2020
Liczba odwiedzin: 265
Rejestr zmian