Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Wilanów > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

  Drukuj
 
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej
Treść

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Wstęp

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2007-08-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007-08-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych, Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane, Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury, Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF, Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Sokołowska, biuro@dbfowilanow.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 277 08 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostęp alternatywny do informacji zapewniony jest poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjnie, poprzez dostarczenie dokumentu drogą elektroniczną.

Aktualnie w przygotowaniu jest nowa strona podmiotowa BIP m.st. Warszawy, która ma być zgodna z wytycznymi dostępności cyfrowej WCAG 2.1, a jej uruchomienie planowane jest na drugi kwartał 2021 r.

Dostępność architektoniczna Siedziba

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
ul. F. Klimczaka 4 bud. "B" pok. 309-318
02-767 Warszawa

Sposób dojazdu

Dojście do siedziby biura możliwe jest od strony ulicy Franciszka Klimczaka lub ulicy Przyczółkowej.

Najbliższe przystanki autobusowe:

Wilanów 01 (kierunek Piaseczno: 139,163,164,200,251,264,339,519) Wilanów 02 (kierunek Warszawa - Mokotów: 116,130,139,164,200,251,317,339,519,E-2)

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy budynku "A" Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W okolicy brak postoju taksówek.

Informacje dotyczące transportu publicznego dostępne na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wejście do budynku

Dojście do budynku jest równe, bez nachylenia i bez szczególnych przeszkód uniemożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Franciszka Klimczaka i wyposażone jest w drzwi dwuszkrzydłowe, przeszklone umożliwiajace wjazd wózków inwalidzkich. W budunku znajduje się ogólnodostępna winda oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, dostęp do tesktu lub informacji w języku migowym i tłumacza języka migowego jest ograniczony. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 
 
Wprowadził Pracz Marzena 23-09-2020
Aktualizujący Pracz Marzena 14-04-2021
Zatwierdzający Pracz Marzena 14-04-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-04-2021
Liczba odwiedzin: 121
Rejestr zmian