Kanał Wyżej
Rekrutacja 2019_13

TerminZałączniki
 
Do pobrania: Wyniki zakończonej rekrutacji nr 13/2019 Główny księgowy
 
 
 
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W DZIELNICOWYM BIURZE FINANSÓW OŚWIATY – WILANÓW m. st. WARSZAWY
 do pobrania: NABÓR DBFO 2019-ogłoszenie-główny księgowy 13_2019
Stanowisko urzędnicze:    Główny księgowy
Wymiar zatrudnienie:       1 etat
Miejsce zatrudnienia:       Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy
                                              ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa
Podstawa zatrudnienia:   umowa o pracę
 
Zakres zadań na stanowisku pracy:
·         bieżące rozpoznawanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych,
·         odpowiedzialność za poprawność dokumentacji finansowej i księgowej,
·         kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
·         nadzór nad dekretacją i księgowaniem dokumentów,
·         rozliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
·         ustanowienie i monitorowanie procedur kontroli księgowań,
·         nadzorowanie i przygotowywanie deklaracji podatkowych, GUS oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych,
·         nadzorowanie i przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
·         monitorowanie zmian w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustaw podatkowych,
·         efektywna organizacja i podział pracy w podległym zespole,
·         wdrożenie polityki, narzędzi i procedur finansowo-księgowych,
·         nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w jednostce.
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy:
Praca na III piętrze budynku stanowiącego siedzibę DBFO Wilanów. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy:
Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami i prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku.
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.
 
Wymagania niezbędne:
·         wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, finanse),
·         min. 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego bądź stanowisku równorzędnym,
·         doświadczenie w jednostce budżetowej,
·         znajomość Polskiej Ustawy o Rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz prawa podatkowego,
·         umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych,
·         odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność, rzeczowość, postawa proaktywna
·         obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
·         brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·         zdolności analityczne.
 
Wymagania pożądane:
·  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych,
·  staż pracy w służbach finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, oświatowych,
·  znajomość pakietu MS Office oraz programu finansowo-księgowego QNT,
·  znajomość następujących regulacji prawnych: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej, szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
·  sumienność, dokładność, systematyczność, skrupulatność, terminowość, spostrzegawczość,
·  umiejętność interpretacji przepisów prawa.
 
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·  CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną  możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)
·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje1,
·  kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy2,
·  pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 4, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Główny księgowy - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(stanowiące załącznik do ogłoszenia – do pobrania na: http://dbfowilanow.waw.pl/oferty-pracy,
·  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).
 
Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO – Wilanów m. st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Informacje dodatkowe:
·  osoby zainteresowane pracą na stanowisku Głównego księgowego prosimy o osobiste składanie dokumentów lub za pośrednictwem poczty w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Głównego księgowego”. 
 
Dokumenty należy dostarczyć do:
Dzielnicowego Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy
ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa
 
lub drogą elektroniczną na adres:
 
biuro@dbfowilanow.waw.pl
 
w terminie do 14 października 2019 roku.
·  dokumenty aplikacyjne złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą przyjmowane.
O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data wpływu do siedziby Biura.
·  do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.
 
Załączniki:
1.  Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
 
 
 Do pobrania: oświadczenie - główny księgowy
 
 
 
 
 
 
 
 
1.        Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie lub branży to: kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie lub podpisane oświadczenie o posiadanym wymaganym doświadczeniu zawodowym (należy przez to również rozumieć podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV) wraz z dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia (w przypadku braku informacji na zaświadczeniu/dokumencie o charakterze wykonywanej pracy). Do potwierdzania znajomości obsługi komputera: kopie certyfikatów, kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, kopie z indeksu z oceną, kopie suplementu dyplomu ukończenie szkoły wyższej.
2.         Przez staż pracy rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub zatrudnienia na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Dokumenty potwierdzające staż pracy to: kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, świadectwa lub opinie przebiegu służby mundurowej lub zaświadczenie z ZUS lub inne zaświadczenie/dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
 


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Rekrutacja 2020_5
Rekrutacja 2020_8
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Rekrutacja 2020_9
Rekrutacja 2020_6
Rekrutacja 2020_7
Rekrutacja 2020_4
Rekrutacja 2020_3
Rekrutacja 2020_1
Rekrutacja 2020_2
Rekrutacja 2019_18
Rekrutacja 2019_17
Rekrutacja 2019_13
Rekrutacja 2019_15
Rekrutacja 2019_14
Rekrutacja 2018_1
Rekrutacja 2019_16
Rekrutacja 2019_12
Rekrutacja 2019_11
Rekrutacja 2019_10
Rekrutacja 2019_8
Rekrutacja 2019_9
Rekrutacja 2019_5
Rekrutacja 2019_7
Rekrutacja 2019_6
Rekrutacja 2019_4
Rekrutacja 2017
Rekrutacja 2019_3
Rekrutacja 2017_2
Rekrutacja 2019_2
Rekrutacja 2018_9
Rekrutacja 2018_10
Rekrutacja 2019_1
Rekrutacja 2018_15
Rekrutacja 2018_14
Rekrutacja 2018_11
Rekrutacja 2018_12
Rekrutacja 2018_13
Rekrutacja 2018_8
Rekrutacja 2018_7
Rekrutacja 06_2018
Rekrutacja 2018_5
Rekrutacja 2018_4
Rekrutacja 2018_3
Rekrutacja 2018_2

Wersja standardowa