Kanał Wyżej
Rekrutacja 2019_18

TerminZałączniki
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 18/2019) na 2 etaty
w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy
W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.
Pani Ewa Kędzierska - miejsce zamieszkania Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze. Drugi z kandydatów zrezygnował z zatrudnienia.
 
 
Do pobrania : WYNIK NABORU_nr 18.2019.pdf
 
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W DZIELNICOWYM BIURZE FINANSÓW OŚWIATY – WILANÓW m. st. WARSZAWY
 Do pobrania NABÓR DBFO 2019-ogłoszenie-pracownik ds księgowości 18_2019
Stanowisko urzędnicze:    Pracownik ds. księgowości
Wymiar zatrudnienie:       2 etaty
Miejsce zatrudnienia:       Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy
                                              ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa
Podstawa zatrudnienia:   umowa o pracę
 
Zakres zadań na stanowisku pracy:
·         dekretowanie i księgowanie dokumentów
·         prowadzenie ewidencji księgowej i uzgadnianie z kontami księgi głównej
·         przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
·         przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań budżetowych
·         prowadzenie ewidencji środków trwałych
·         potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
·         sporządzanie sprawozdań finansowych
·         współpraca z podmiotami zewnętrznymi (min. placówkami oświatowymi)
·         analiza kont rozrachunkowych (należności i zobowiązania)
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy:
Praca na III piętrze budynku stanowiącego siedzibę DBFO Wilanów. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy:
Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami i prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku.
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.
 
Wymagania niezbędne:
·  wykształcenie średnie,
·  min. 2 letni staż pracy w księgowości,
·  obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
· brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania pożądane:
·  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych, finansów, rachunkowości
·  staż pracy w służbach finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, oświatowych,
·  znajomość pakietu MS Office oraz programu finansowo-księgowego QNT,
·  znajomość następujących regulacji prawnych: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej, szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
·  sumienność, dokładność, systematyczność, skrupulatność, terminowość, spostrzegawczość,
·  umiejętność interpretacji przepisów prawa.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·  CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną  możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)
·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje1,
·  kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy2,
·  pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 4, dla potrzeb rekrutacji na Pracownik ds. księgowości - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(stanowiące załącznik do ogłoszenia – do pobrania na: http://dbfowilanow.waw.pl/o-nas/oferty-pracy),
·  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).
 
Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO – Wilanów m. st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Informacje dodatkowe:
·  osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika ds. księgowości prosimy o osobiste składanie dokumentów lub za pośrednictwem poczty w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko pracownika ds. księgowości”. 
 
Dokumenty należy dostarczyć do:
Dzielnicowego Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy
ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa
 
lub drogą elektroniczną na adres:
 
biuro@dbfowilanow.waw.pl
 
w terminie do 14 grudnia 2019 roku.
·  dokumenty aplikacyjne złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą przyjmowane.
O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data wpływu do siedziby Biura.
·  do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.
 
Załączniki:
1. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
 
 
 Do pobrania oświadczenie pracownika - księgowość
 
 
 
 
 
 
 
1.        Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie lub branży to: kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie lub podpisane oświadczenie o posiadanym wymaganym doświadczeniu zawodowym (należy przez to również rozumieć podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV) wraz z dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia (w przypadku braku informacji na zaświadczeniu/dokumencie o charakterze wykonywanej pracy). Do potwierdzania znajomości obsługi komputera: kopie certyfikatów, kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, kopie z indeksu z oceną, kopie suplementu dyplomu ukończenie szkoły wyższej.
2.        Przez staż pracy rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub zatrudnienia na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Dokumenty potwierdzające staż pracy to: kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, świadectwa lub opinie przebiegu służby mundurowej lub zaświadczenie z ZUS lub inne zaświadczenie/dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w rozumieniu Kodeksu pracy


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Rekrutacja 2020_16
Rekrutacja 2020_12
Rekrutacja 2020_15
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Rekrutacja 2020_14
Rekrutacja 2019_12
Rekrutacja 2020_13
Rekrutacja 2018_4
Rekrutacja 2018_3
Rekrutacja 2018_2
Rekrutacja 2018_7
Rekrutacja 2018_11
Rekrutacja 2018_8
Rekrutacja 06_2018
Rekrutacja 2018_14
Rekrutacja 2018_15
Rekrutacja 2018_13
Rekrutacja 2018_12
Rekrutacja 2018_10
Rekrutacja 2018_9
Rekrutacja 2018_5
Rekrutacja 2020_11
Rekrutacja 2020_10
Rekrutacja 2020_9
Rekrutacja 2020_6
Rekrutacja 2020_5
Rekrutacja 2020_8
Rekrutacja 2020_7
Rekrutacja 2020_4
Rekrutacja 2020_3
Rekrutacja 2020_1
Rekrutacja 2020_2
Rekrutacja 2019_18
Rekrutacja 2019_17
Rekrutacja 2019_13
Rekrutacja 2019_15
Rekrutacja 2019_14
Rekrutacja 2018_1
Rekrutacja 2019_16
Rekrutacja 2019_11
Rekrutacja 2019_10
Rekrutacja 2019_8
Rekrutacja 2019_9
Rekrutacja 2019_5
Rekrutacja 2019_7
Rekrutacja 2019_6
Rekrutacja 2019_4
Rekrutacja 2017
Rekrutacja 2019_3
Rekrutacja 2017_2
Rekrutacja 2019_2
Rekrutacja 2019_1

Wersja standardowa