Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Rekrutacja 2019_18

Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
18/2019
Stanowisko
Pracownik ds. księgowości
Komórka organizacyjna/Podmiot
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy
Dzielnica
Wilanów
Termin
14-12-2019
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 18/2019) na 2 etaty

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Ewa Kędzierska - miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze. Drugi z kandydatów zrezygnował z zatrudnienia.

 

 

Do pobrania : WYNIK NABORU_nr 18.2019.pdf

 

DYREKTOR OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W DZIELNICOWYM BIURZE FINANSÓW OŚWIATY – WILANÓW m. st. WARSZAWY

 Do pobrania NABÓR DBFO 2019-ogłoszenie-pracownik ds księgowości 18_2019

Stanowisko urzędnicze:    Pracownik ds. księgowości

Wymiar zatrudnienie:       2 etaty

Miejsce zatrudnienia:       Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy

                                              ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa

Podstawa zatrudnienia:   umowa o pracę

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

·         dekretowanie i księgowanie dokumentów

·         prowadzenie ewidencji księgowej i uzgadnianie z kontami księgi głównej

·         przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych

·         przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań budżetowych

·         prowadzenie ewidencji środków trwałych

·         potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami

·         sporządzanie sprawozdań finansowych

·         współpraca z podmiotami zewnętrznymi (min. placówkami oświatowymi)

·         analiza kont rozrachunkowych (należności i zobowiązania)

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca na III piętrze budynku stanowiącego siedzibę DBFO Wilanów. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami i prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

·  wykształcenie średnie,

·  min. 2 letni staż pracy w księgowości,

·  obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

· brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania pożądane:

·  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych, finansów, rachunkowości

·  staż pracy w służbach finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, oświatowych,

·  znajomość pakietu MS Office oraz programu finansowo-księgowego QNT,

·  znajomość następujących regulacji prawnych: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej, szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,

·  sumienność, dokładność, systematyczność, skrupulatność, terminowość, spostrzegawczość,

·  umiejętność interpretacji przepisów prawa.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·  CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną  możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)

·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje1,

·  kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy2,

·  pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 4, dla potrzeb rekrutacji na Pracownik ds. księgowości - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(stanowiące załącznik do ogłoszenia – do pobrania na: http://dbfowilanow.waw.pl/o-nas/oferty-pracy),

·  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

 

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO – Wilanów m. st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Informacje dodatkowe:

·  osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika ds. księgowości prosimy o osobiste składanie dokumentów lub za pośrednictwem poczty w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko pracownika ds. księgowości”. 

 

Dokumenty należy dostarczyć do:

Dzielnicowego Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m. st. Warszawy

ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa

 

lub drogą elektroniczną na adres:

 

biuro@dbfowilanow.waw.pl

 

w terminie do 14 grudnia 2019 roku.

·  dokumenty aplikacyjne złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą przyjmowane.
O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data wpływu do siedziby Biura.

·  do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

 

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy

 

 

 Do pobrania oświadczenie pracownika - księgowość

 

 

 

 

 

 

 

1.        Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie lub branży to: kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie lub podpisane oświadczenie o posiadanym wymaganym doświadczeniu zawodowym (należy przez to również rozumieć podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV) wraz z dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia (w przypadku braku informacji na zaświadczeniu/dokumencie o charakterze wykonywanej pracy). Do potwierdzania znajomości obsługi komputera: kopie certyfikatów, kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, kopie z indeksu z oceną, kopie suplementu dyplomu ukończenie szkoły wyższej.

2.        Przez staż pracy rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub zatrudnienia na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Dokumenty potwierdzające staż pracy to: kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, świadectwa lub opinie przebiegu służby mundurowej lub zaświadczenie z ZUS lub inne zaświadczenie/dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w rozumieniu Kodeksu pracy


Wprowadził Pracz Marzena 2019-11-29
Aktualizujący Pracz Marzena 2020-01-27
Zatwierdzający Pracz Marzena 2020-01-27
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-01-27
Wersja standardowa